Archív
skripot

Analýza stavu a najčastejších problémov v oblasti zberu dát týkajúcich sa zakázaných dôvodov diskriminácie

diskriminacia_webka

Názov: Analýza stavu a najčastejších problémov v oblasti zberu dát týkajúcich sa zakázaných dôvodov diskriminácie

Autorka:

Sabína Hodoňová
Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ)

Rok: marec 2010

Ciele projektu:

• prispieť k implementácii záväzkov SR v oblasti práva na rovnosť (vrátane rodovej rovnosti) a antidiskriminácie a posilniť tým účinnú ochranu pred diskrimináciou, rasizmom, xenofóbiou a inými formami intolerancie – hlavný cieľ
• analyzovať problémy pri zbere dát súvisiacich so zakázanými dôvodmi diskriminácie
• prispieť k efektívnejšej realizácii verejných politík a preventívnych opatrení v oblasti antidiskriminácie
• zvýšiť povedomie a informovanosť verejnosti a vybraných profesijných skupín o problematike antidiskriminácie (aj prostredníctvom webstránky www.diskriminácia.sk
• prispieť k eliminácii predsudkov a stereotypov o diskriminovaných jednotlivcoch
• poskytovať konzultácie v prípadoch porušenia zásady rovnakého zaobchádzania

 

Formy a metódy projektu:

• zber a analýza dát (najmä pri zbere údajov týkajúcich sa zakázaných dôvodov diskriminácie)
• zber a triedenie mediálnych výstupov (prostredníctvom monitoringu médií)
• spracovávanie a sprístupňovanie informácií prostredníctvom webstránky
www.diskriminacia.sk, právne konzultácie alebo asistencia diskriminovaným osobám

Projekt:

Vyššia prevencia diskriminácie lepším využitím poznatkov a občianskych zručností
Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 – 2011

Trvanie projektu: október 2009 – marec 2010
Na stiahnutie:

  • Analýza stavu a najčastejších problémov v oblasti zberu dát týkajúcich sa zakázaných dôvodov diskriminácie od Sabíny Hodoňovej
  • Analýza – vyhodnotenie (výňatok)
  • Ciele Akčného plánu (v nadväznosti na projekt)
  • Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2009 – 2011 – dokument (1,1 MB)
  • Akčný plán – informácie vlády SR

Pozrite aj: