Archív
skripot

ANTIDISKRIMINAČNÝ ZÁKON. Komentár

pub-komentar-300x300

Titul: Antidiskriminačný zákon. Komentár
Dotlač úspešnej odbornej publikácie (2011, 2008)

Autorka: Janka Debrecéniová

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť, február 2011, resp. Občan a demokracia, december 2008
 
Prvá – a zatiaľ jediná – publikácia svojho druhu na Slovensku podáva podrobný komentár ku všetkým ustanoveniam antidiskriminačného zákona a súvisiacej antidiskriminačnej legislatívy (pracovnoprávne vzťahy, prístup k tovarom a službám, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a pod.). Autorka Janka Debrecéniová v ňom podrobne a zrozumiteľne komentuje všetky ustanovenia zákona a systematizuje teoretické poznatky slúžiace na jeho výklad. Zároveň uvádza praktické námety na jeho uplatnenie v praxi, pričom sa detailne zaoberá aj zákonnými výnimkami zo zásady rovnakého zaobchádzania. Podrobne sa venuje procesným záležitostiam ochrany pred diskrimináciou v SR a jej právnym špecifikám. Časť publikácie je zameraná aj na povinnosť presadzovať rovnosť rovnako ako preventívne opatrenia a verejné politiky v oblasti antidiskriminácie. Veľmi cennou súčasťou sú prehľadné zhrnutia relevantnej legislatívy a judikatúry EÚ aj SR, podrobný poznámkový aparát, krížové odkazy na konkrétne pramene i úvahy o žiaducich zmenách v legislatíve SR.

Komentár môže slúžiť ako významná pomôcka a cenný informačný zdroj pre súdy, advokátov a advokátky a iné právnické profesie, verejnú správu, zamestnávateľov, poskytovateľov tovarov a služieb, poskytovateľov zdravotníckych a sociálnych služieb, tvorcov legislatívy a verejných politík, vzdelávacie a vedecké inštitúcie, študentky a študentov, mimovládne organizácie a i.

Unikátna odborná publikácia nie je v bežnej distribúcii na knižnom trhu. Prvý náklad z roku 2008 bol pre veľký záujem rozdistribuovaný krátko po jeho vydaní. Keďže antidiskriminačný zákon sa od roku 2008 nezmenil, publikácia je stále vysoko aktuálna.

Vydanie: prvé – dotlač
Náklad: 500 ks
ISBN: 978-80-89140-16-9

 
Zakúpenie publikácie

Kontakt:

Občan, demokracia a zodpovednosť
Záhradnícka 52, 821 08 Bratislava
tel./fax: +421-2-5292 5568
sekretariat@odz.sk