Archív
skripot

Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Nový projekt združení ODZ a Ženské kruhy

v3t_rod

ODZ + ŽK

Občianske združenia Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ) a Ženské kruhy v spolupráci s Faculty of Health Science, Oslo Metropolitan University (OsloMet) začali s realizáciou projektu Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia. Projekt podporili krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru – Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 v rámci programu Active Citizens Fund (ACF) – Slovakia, zameraného na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovenskupre, v téme Obhajoba verejných záujmov.

Zdravotná starostlivosť pri pôrode je verejným záujmom, a teda vecou všetkých. Štát a všetky jeho orgány a inštitúcie v najširšom slova zmysle majú nielen povinnosť nezasahovať do jednotlivých práv, ale aj povinnosť jednotlivé práva aktívne chrániť a presadzovať. Ľudské práva žien vrátane reprodukčných práv sú však oblasťou, kde vnútroštátne predpisy a prax nenapĺňajú požiadavky kladené medzinárodnými predpismi, ktorými je SR viazaná.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrode na Slovensku sa systematicky porušujú ľudské práva žien. Toto porušovanie však štát, ďalšie orgány s právomocami (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, VÚC a pod.) ani zdravotnícky personál dostatočne nerozoznávajú. Naopak, normalizujú ho a ospravedlňujú, dokonca nezriedka ho vnímajú ako žiaduce a prospešné. Okrem skúseností mnohých žien to dokazuje kvalitatívny výskum a monitoring pôrodníc, ktorý sme realizovali v rámci projektu Advokačné aktivity zamerané na zlepšenie inštitucionálnej ochrany a podpory ľudských práv v SR. Ako príklad možno uviesť praktiky, ktoré nemajú oporu v medicíne založenej na dôkazoch, ale vychádzajú zo zvykov a tradícií na jednotlivých pôrodníckych pracoviskách (tlačenie na brucho a pod.).

Pri pôrodoch masívne dochádza k nedôstojnému, nerešpektujúcemu až násilníckemu zaobchádzaniu so ženami napr. nerešpektovaním priania žien na výber polohy, v ktorej chcú rodiť, fyzickým týraním, priväzovaním nôh a hrubým nerešpektovaním ich súkromia. Dochádza aj k diskriminácii špecifických skupín pacientok (napr. rómskych žien alebo veľmi mladých žien). Výskyt takého správania pri pôrodoch je veľmi častý a porušuje celé spektrum základných práv žien – napr. právo na ľudskú dôstojnosť, právo na súkromie, právo na informácie, právo na zdravotnú starostlivosť, právo nebyť predmetom krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania, právo na osobnú integritu a autonómiu a i. To všetko má obrovský dosah na životy žien a spôsobuje napr. celoživotné traumy podobné posttraumatickej stresovej poruche.

Tento problém nie je dostatočne právne ani legislatívne pokrytý a jeho riešenie sa doposiaľ nepremietlo do tvorby verejných politík. Umocňuje ho nedostatočná citlivosť verejnosti na tieto témy a slabá informovanosť o potrebe systémových a komplexných prístupov pri presadzovaní verejných politík. Týka sa to veľkej väčšiny odbornej obce a médií, verejnej správy aj súkromného sektora. Absentuje systematický zber dát, ich analýza a implementácia zistení do praxe. Verejné politiky nie sú prijímané a implementované koncepčne a systémovo, za účasti všetkých relevantných orgánov verejnej moci, verejných inštitúcií a občianskej verejnosti, ani nie sú podložené kvalitnými argumentmi a dátami.

Občianske združenia sa projektom snažia aktívne pristúpiť k tvorbe verejných politík v oblasti zdravia a prispieť tak k lepšej implementácii ľudských práv žien v praxi a uplatňovaniu rodovej rovnosti. Kombinujú pritom viaceré prístupy a nástroje s dôrazom na participáciu cieľových skupín (s ich súčasným scitlivením a posilnením v oblasti ľudských práv žien a dobrej praxe pri pôrode). Špeciálne sa zameriavajú na posilnenie postavenia pôrodných asistentiek, ktorých kľúčová úloha v zdravotníckom systéme v SR je často podceňovaná a zneviditeľňovaná.

 
Projekt Berme vážne potreby žien pri pôrodoch! Spoločne presadzujme ľudské práva žien vo verejných politikách v oblasti zdravia je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 
ACF_logo_black_w