Archív
skripot

Publikácie


POLP_Monitor_vybr_prav_predpisov_thumb_155x155

Monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analýza ich nesúladu s antidiskriminačným právom

POĽP

Poradňa pre občianske a ľudské práva uskutočnila monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analyzovala ich nesúlad s platnou domácou a medzinárodnou antidiskriminačnou legislatívou. Zamerala sa špecificky na popis diskriminačného dopadu vybraných ustanovení vo vzťahu k znevýhodneným príslušníkom/príslušníčkam rómskej menšiny. Cieľom analýzy je upriamiť pozornosť štátnych orgánov na tento nesúlad. Analytickej časti textu predchádza kapitola, ktorá približuje zákonnú definíciu priamej a nepriamej diskriminácie. V závere sú formulované odporúčania. Čítajte viac


SarisMichalany_publ_eduRoma_w

Od segregácie k inkluzívnemu vzdelávaniu. Prípad školy v Šarišských Michaľanoch

eduRoma

Súdny spor, ktorý v roku 2012 s vedením školy v Šarišských Michaľanoch iniciovala a viedla Poradňa pre občianske a ľudské práva v Košiciach proti segregácii rómskych detí, púta dodnes veľký záujem verejnosti, domácich a zahraničných inštitúcií a médií. Ide o prelomový rozsudok v histórii práva na Slovensku. Dodnes však ostáva nezodpovedanou otázkou, ako v súčasných podmienkach škôl na Slovensku uplatniť právo na vzdelanie. Zodpovedať túto otázku sa usiluje aj občianske združenie eduRoma. V publikácii uvádza prvé výsledky svojej iniciatívnej práce v škole v Šarišských Michaľanoch, ktorú začalo vo februári 2013 v reakcii na nečinnosť a neochotu štátnych inštitúcií podať vedeniu školy pomocnú ruku. Čítajte viac


VP_obal_s1_a1

Príklady dobrej praxe vo verejných politikách v oblasti rodovej rovnosti

ODZ

Štúdia vydaná združením Občan, demokracia a zodpovednosť v prvej časti približuje spôsoby, akými verejné inštitúcie môžu uchopiť svoje záväzky vo vzťahu k zásade rovného zaobchádzania a využívať svoje postavenie a kompetencie na prelomenie zabehnutých diskriminačných štruktúr od mikro- cez mezo- až po makroúroveň. V druhej časti štúdia analyzuje jednotlivé príklady verejných politík v oblasti rodovej rovnosti so zameraním na kvalitatívne parametre, ktoré by mali kvalitné politiky na mikro-, mezo- a makroúrovni mať. Poskytuje dobré príklady zo zahraničia aj k praktickému premietnutiu kvalitatívnych prvkov týchto politík. Prináša aj niekoľko príkladov zo súkromných spoločností zavádzajúcich interné politiky rodovej rovnosti, ktoré by mohli verejné inštitúcie inšpirovať, ako postupovať pri tvorbe a implementácii opatrení na dosahovanie rodovej rovnosti, resp. pri efektívnom uplatňovaní princípu rovnosti u svojich zamestnankýň a zamestnancov. Čítajte viac


ZD_obal_s1_a9

Zákaz diskriminácie na základe pohlavia a rodu. Právne východiská

ODZ

Výstup projektu združenia Občan, demokracia a zodpovednosť analyzuje ľudskoprávny záväzok zákazu diskriminácie na základe pohlavia a rodu, ktorý obsahujú vybrané právne dokumenty na všetkých úrovniach – na úrovni medzinárodného práva, práva Európskej únie alebo na vnútroštátnej úrovni. Skúma ho predovšetkým z hľadiska povinnosti štátu zabezpečiť rovnaké práva mužov a žien a možností jeho implementácie v praxi. Čítajte viac


Vzdelanie_ako_limit_obalka_2

Vzdelanie ako limit? Prípad rómskej učiteľky

IPMD

V júli 2013 vydala Nadácia otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation) publikáciu Sergeja Danilova Vzdelanie ako limit ? Prípad rómskej učiteľky s poditulom Príbeh o jednom ľudskom osude. Partnerom publikácie je Inštitút pre medzikultúrny dialóg. Takmer 100-stranová publikácia mapuje príbeh rómskej učiteľky a jej strastiplnú snahu zamestnať sa a normálne žiť, ktorá je do očí bijúca v porovnaní s väčšinovým názorom panujúcim o Rómoch ako o záťaži zneužívajúcej sociálny systém. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Publikácie mimovládnych organizácií

Publikácie organizácií, ktoré sa zaoberajú problematikou diskriminácie:

  • Publikácie záujmového združenia žien ASPEKT
  • Publikácie združenia PDCS