Archív
skripot

Publikácie


Z-M-T_obalka_thumb_pov_LT

ŽENY – MATKY – TELÁ: Ľudské práva žien pri pôrodnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku

ODZ

Publikácia je prvou na Slovensku, ktorá sa zaoberá pôrodnou starostlivosťou v SR z pohľadu ľudských práv žien. Ponúka obe v súčasnosti chýbajúce perspektívy – perspektívu autentickej ženskej skúsenosti i ľudskoprávnu perspektívu, ktoré vzájomne dopĺňa a kombinuje. Je preto nielen prierezom vnútroštátnymi a medzinárodnými štandardmi ľudských práv žien, ktoré sa vzťahujú na pôrodnú starostlivosť, ale najmä spätnou väzbou od ich autentických nositeliek, získanou práve cez optiku ľudskoprávnych štandardov. Táto optika chýba aj verejnému diskurzu týkajúcemu sa uvedenej témy. Čítajte viac


POLP_Monitor_vybr_prav_predpisov_thumb_155x155

Monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analýza ich nesúladu s antidiskriminačným právom

POĽP

Poradňa pre občianske a ľudské práva uskutočnila monitoring vybraných predpisov v slovenskom právnom poriadku a analyzovala ich nesúlad s platnou domácou a medzinárodnou antidiskriminačnou legislatívou. Zamerala sa špecificky na popis diskriminačného dopadu vybraných ustanovení vo vzťahu k znevýhodneným príslušníkom/príslušníčkam rómskej menšiny. Cieľom analýzy je upriamiť pozornosť štátnych orgánov na tento nesúlad. Analytickej časti textu predchádza kapitola, ktorá približuje zákonnú definíciu priamej a nepriamej diskriminácie. V závere sú formulované odporúčania. Čítajte viac


SarisMichalany_publ_eduRoma_w

Od segregácie k inkluzívnemu vzdelávaniu. Prípad školy v Šarišských Michaľanoch

eduRoma

Súdny spor, ktorý v roku 2012 s vedením školy v Šarišských Michaľanoch iniciovala a viedla Poradňa pre občianske a ľudské práva v Košiciach proti segregácii rómskych detí, púta dodnes veľký záujem verejnosti, domácich a zahraničných inštitúcií a médií. Ide o prelomový rozsudok v histórii práva na Slovensku. Dodnes však ostáva nezodpovedanou otázkou, ako v súčasných podmienkach škôl na Slovensku uplatniť právo na vzdelanie. Zodpovedať túto otázku sa usiluje aj občianske združenie eduRoma. V publikácii uvádza prvé výsledky svojej iniciatívnej práce v škole v Šarišských Michaľanoch, ktorú začalo vo februári 2013 v reakcii na nečinnosť a neochotu štátnych inštitúcií podať vedeniu školy pomocnú ruku. Čítajte viac


VP_obal_s1_a1

Príklady dobrej praxe vo verejných politikách v oblasti rodovej rovnosti

ODZ

Štúdia vydaná združením Občan, demokracia a zodpovednosť v prvej časti približuje spôsoby, akými verejné inštitúcie môžu uchopiť svoje záväzky vo vzťahu k zásade rovného zaobchádzania a využívať svoje postavenie a kompetencie na prelomenie zabehnutých diskriminačných štruktúr od mikro- cez mezo- až po makroúroveň. V druhej časti štúdia analyzuje jednotlivé príklady verejných politík v oblasti rodovej rovnosti so zameraním na kvalitatívne parametre, ktoré by mali kvalitné politiky na mikro-, mezo- a makroúrovni mať. Poskytuje dobré príklady zo zahraničia aj k praktickému premietnutiu kvalitatívnych prvkov týchto politík. Prináša aj niekoľko príkladov zo súkromných spoločností zavádzajúcich interné politiky rodovej rovnosti, ktoré by mohli verejné inštitúcie inšpirovať, ako postupovať pri tvorbe a implementácii opatrení na dosahovanie rodovej rovnosti, resp. pri efektívnom uplatňovaní princípu rovnosti u svojich zamestnankýň a zamestnancov. Čítajte viac


ZD_obal_s1_a9

Zákaz diskriminácie na základe pohlavia a rodu. Právne východiská

ODZ

Výstup projektu združenia Občan, demokracia a zodpovednosť analyzuje ľudskoprávny záväzok zákazu diskriminácie na základe pohlavia a rodu, ktorý obsahujú vybrané právne dokumenty na všetkých úrovniach – na úrovni medzinárodného práva, práva Európskej únie alebo na vnútroštátnej úrovni. Skúma ho predovšetkým z hľadiska povinnosti štátu zabezpečiť rovnaké práva mužov a žien a možností jeho implementácie v praxi. Čítajte viac


Vzdelanie_ako_limit_obalka_2

Vzdelanie ako limit? Prípad rómskej učiteľky

IPMD

V júli 2013 vydala Nadácia otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation) publikáciu Sergeja Danilova Vzdelanie ako limit ? Prípad rómskej učiteľky s poditulom Príbeh o jednom ľudskom osude. Partnerom publikácie je Inštitút pre medzikultúrny dialóg. Takmer 100-stranová publikácia mapuje príbeh rómskej učiteľky a jej strastiplnú snahu zamestnať sa a normálne žiť, ktorá je do očí bijúca v porovnaní s väčšinovým názorom panujúcim o Rómoch ako o záťaži zneužívajúcej sociálny systém. Čítajte viac