Archív
skripot

Monitoring uplatňovania práva na rovnosť a nediskrimináciu z dôvodu veku s dôrazom na aktívne starnutie

v4t_vek

Titul: Monitoring uplatňovania práva na rovnosť a nediskrimináciu z dôvodu veku s dôrazom na aktívne starnutie
Správa z testovacieho monitoringu

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ), marec 2012
 
Správa je výstupom z testovacieho monitoringu verejných inštitúcií, ktorý realizovalo združenie Občan, demokracia a zodpovednosť v rámci projektu Zvyšovanie kapacít a tvorba nástrojov pre monitoring dodržiavania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami pri realizácii ich zodpovedností v oblasti ľudských práv v prvom štvrťroku 2012. Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k riešeniu problému nedostatočného dodržiavania princípu rovnosti a zásady rovnakého zaobchádzania verejnými inštitúciami pri realizácii ich zodpovedností.

Testovací monitoring je potrebným prvkom pri tvorbe návrhu univerzálne koncipovanej metodológie k monitoringu verejných inštitúcií. Vzhľadom na práve prebiehajúci Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 (ERAS 2012) bol zameraný na jeden z dôvodov diskriminácie – vek. Sústredil sa najmä na ľudí vo veku nad 45 rokov, s dôrazom na ich aktívne starnutie.

V prvom kroku boli zostavené otázky týkajúce sa tvorby opatrení a verejných politík v oblasti uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania a princípu rovnosti vo vzťahu k osobám vo veku nad 45 rokov a otázky zamerané na aktivity súvisiace s rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám boli otázky zaslané Úradu vlády SR, ministerstvám, vybraným verejným inštitúciám, samosprávnym krajom a vybraným mestá a obciam. Ich odpovede poslúžili na zmapovanie situácie v danej oblasti. Okrem toho bolo zrealizovaných aj niekoľko rozhovorov so zamestnancami príslušných inštitúcií.

Prvá sada otázok sa zamerala na konkrétne kroky inštitúcií, finančné prostriedky a personálne kapacity vyčlenené na príslušné opatrenia a politiky, ako aj na mieru zapojenia cieľových skupín (ľudí nad 45 rokov) do ich tvorby a realizácie. Druhá sada otázok sa zamerala na aktivity súvisiace s ERAS 2012, prepojenie a spoluprácu s inými organizáciami (na úrovni štátnej správy, samosprávy aj mimovládnych organizácií) pri plánovaní a realizovaní týchto aktivít a na vyčlenené finančné prostriedky.

Na základe získaných dát bola vypracovaná analýza súčasného stavu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania a princípu rovnosti vo vzťahu k osobám vo veku nad 45 rokov. Správa taktiež identifikuje prekážky v odstraňovaní diskriminácie a ponúka súhrnnú interpretáciu aktuálnej situácie v SR.

Stiahnite si:

 
Projekt bol realizovaný s podporou Úradu vlády SR.

 
UV_4730_50_wD_stara_102x100