Archív
skripot

Rodové dôsledky krízy

diskriminacia_webka

Názov: Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov

Autorky:

Janka Debrecéniová (Občan, demokracia a zodpovednosť), Jarmila Filadelfiová (Inštitút pre verejné otázky), Zuzana Maďarová (ASPEKT – vyd.)

Editorka: Jana Cviková (ASPEKT)

Rok: 2010

Typ: analýzy

Abstrakt:

Publikácia zo zborníkového radu Aspekty zameraného na uplatňovanie rodového hľadiska v ekonómii sa dotýka vybraných aspektov finančnej a hospodárskej krízy. Vychádza z analýzy situácie na trhu práce, vládnych protikrízových opatrení, vybraných zákonov, vládnych a opozičných diskurzov o kríze a z obsahovej analýzy médií.

Jarmila Filadelfiová ako prvá na Slovensku prináša analýzu dôsledkov krízy pre mužov a ženy, ako ovplyvňovala ich (ne)zamestnanosť a ako sa menila ich sociálna situácia. Janka Debrecéniová sa venuje zákonom prijatým na „podporu rodiny“, ktoré boli chybne vnímané ako rodovo neutrálne. Analýza ich rodových dôsledkov však odhalila, že sú diskriminačné voči ženám, najmä voči tým skupinám žien, u ktorých sa kumulujú viaceré znevýhodňujúce charakteristiky. Zuzana Maďarová vo svojej analýze vládnych a opozičných diskurzov približuje, akým spôsobom vláda a najsilnejšia opozičná strana tematizovali hospodársku krízu, ako ju využívali na zdôvodnenie svojich krokov, prípadne na diskreditáciu politických oponentov, namiesto jej dôsledného riešenia.

Autorky zhodne konštatujú, že nezohľadňovanie rodovej perspektívy vo všetkých fázach analyzovania stavu, prijímania opatrení na jeho zmenu, nastavovania realizácie a vyhodnocovania dôsledkov vedie k prehlbovaniu už existujúcej rodovej nerovnosti, ako aj ďalších nerovností.

Na stiahnutie:

Publikácia vyšla vďaka podpore Nadácie Heinricha Bölla v rámci projektu Regional Program: The European Union / North America – Transformation and Global Issues / Gender Democracy.

Kontakt:

ASPEKT
Mýtna 38, 811 07 Bratislava
tel.: 02-5249 1639, 0918 479 677
e-mail: aspekt@aspekt.sk
www.aspekt.sk