Archív
skripot

Situácia Rómov v 11 členských štátoch EÚ (výsledky prieskumu)

diskriminacia_webka

Názov: The situation of Roma in 11 EU Member States. Survey results at a glance (Situácia Rómov v 11 členských štátoch EÚ – predbežné výsledky prieskumu)

Vydali:

Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) a
Rozvojový program Organizácie Spojených národov (UNDP)

Rok: máj 2012

Typ: spoločná správa o prieskume

Abstrakt:

Prieskum Rozvojového programu OSN, Svetovej banky a Európskej komisie dôkladnejšie skúmal socio-ekonomickú situáciu Rómov vo vybraných krajinách EÚ a v nečlenských krajinách juhovýchodnej Európy. Poskytuje základné východiská pre nové stratégie integrácie Rómov a umožňuje spoznať dynamiku procesov začleňovania Rómov. V spoločnej správe sa prezentujú prvé výsledky prieskumov na základe analýzy malej časti z dostupných údajov, ktoré budú zverejnené neskôr v tematických správach.

Prieskumy agentúry FRA a Rozvojového programu OSN zdokumentovali situáciu na mieste. V rámci nich výskum zahrnul celkovo 22 203 ľudí, ktorí poskytli informácie o 84 287 členoch a členkách domácností v Bulharsku, Česku, Francúzsku, Grécku, Maďarsku, Taliansku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku a Španielsku. Rozhovory sa vykonali osobne v domovoch rómskych a nerómskych obyvateľov/obyvateliek, ktorí žijú vedľa seba, a preto zdieľajú podobnú infraštruktúru a podmienky na pracovnom trhu. V obidvoch prieskumoch sa používal spoločný základný dotazník. Prieskum agentúry FRA sa zameriaval na otázky v oblasti ľudských práv, ako napríklad diskriminácia a informovanosť o právach.

Tieto a budúce prieskumy poskytnú subjektom s rozhodovacou právomocou potrebné dôkazy na vypracovanie účinných politík, ktoré podporia oznámenie Európskej komisie z apríla roku 2011 s názvom Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020. Výsledky slúžia taktiež ako podklad pre oznámenie Európskej komisie o Rómoch, ktoré bolo prezentované v Bruseli 21. mája 2012.

Ďalšie informácie:

Pozrite aj:

 

Kontakt:

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (CVEK)
Klariská 14, 811 03 Bratislava
Jana Kadlečíková
tel.: 02-5463 0677
kadlecikova@cvek.sk
www.cvek.sk

Agentúra EÚ pre základné práva (FRA)
Blanca Tapia, hovorkyňa
tel.: +43-1-580 30 642
media@fra.europa.eu
http://fra.europa.eu

Rozvojový program OSN (UNDP)
Zoran Stevanovic, regionálny poradca pre komunikáciu
tel.: +42-1-908 729 846
zoran.stevanovic@undp.org
www.undp.org