Archív
skripot

Stanovisko k správe o činnosti a k verejnej ochrankyni práv

VOP_EU_lg

Stanovisko členiek a členov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť k Správe o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2019 a verejnej ochrankyni práv Márii Patakyovej

Vážené poslankyne a vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,
vážené členky a členovia vlády Slovenskej republiky,

my, členovia a členky Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, oceňujeme Správu o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2019, ktorú dňa 13. mája 2020 predstavila Národnej rade Slovenskej republiky Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv.

Vyslovujeme plnú podporu inštitúcii verejný ochranca práv, ktorá bola do ústavného poriadku Slovenskej republiky zavedená ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z. Jej funkcia je nezastupiteľná. Vyslovujeme plnú podporu verejnej ochrankyni práv, Márii Patakyovej a jej odbornému tímu.

Vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad výsledkom hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým parlament nevzal na vedomie predmetnú správu. Zároveň vyjadrujeme zásadný nesúhlas s výrokmi dehonestujúcimi ľudskú dôstojnosť, ľudské práva a ochranu ľudských práv, samotnú správu, verejnú ochrankyňu práv ako aj jej úrad, ktoré zazneli v rámci parlamentnej rozpravy. Takéto výroky sú v príkrom rozpore s poslaneckým sľubom, ústavou, zákonmi a medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky.

Odporúčame všetkým zložkám moci venovať sústredenú pozornosť predmetnej správe, všetkým uvedeným poznatkom o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy, ako aj odporúčaniam na nápravu zistených nedostatkov.

Považujte toto stanovisko za otvorené.

V Bratislave, 14. 5. 2020
 
Členovia a členky Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť:
Michal Davala
Peter Guráň
Dagmar Horná
Martin Macko
Adriana Mesochoritisová
Silvia Miháliková
Laco Oravec
Kálmán Petőcz
Michal Vašečka
Marcel Zajac
 
Kontaktné osoby:
Adriana Mesochoritisová, adriana@moznostvolby.sk
Dagmar Horná, dagmar.horna@gmail.com
 

PODPORTE SVOJÍM PODPISOM A ZDIEĽANÍM, prosím:

 

Pozrite aj: