Archív
skripot

Straty z vylúčenia Rómov. Kľúčom k integrácii je rešpektovanie inakosti

diskriminacia_webka

Názov: Straty z vylúčenia Rómov. Kľúčom k integrácii je rešpektovanie inakosti

The Cost of Non-Inclusion. The key to integration is respect for diversity

Autor a autorka:

Anton Marcinčin a Ľubica Marcinčinová
Nadácia otvorenej spoločnosti

Rok: júl 2009

Typ: ekonomická analýza

Abstrakt:

Cieľom štúdie je ekonomická analýza dôsledkov vylúčenia Rómov na okraj spoločnosti. Analýza využíva prístup používaný vo verejných financiách, ktorý sa snaží merať súlad či nesúlad medzi vynaloženými výdavkami a dosiahnutými cieľmi v konkrétnych výdavkových oblastiach, a zistiť príčiny úspechov a neúspechov. Keďže dostupných údajov o Rómoch je veľmi málo, autor a autorka skombinovali údaje o regionálnej distribúcii rómskej populácie s dostupnými štatistikami v regionálnom členení, pričom výsledky porovnali s výsledkami dostupnej literatúry. Po zostavení časových radov pre rómsku, nerómsku a celkovú populáciu Slovenska za roky 2000 až 2030 pre demografický rast, stav a vývoj ukazovateľov trhu práce, podiel na čerpaní sociálnej pomoci a možnosti vzdelávania sa v súčasnom školstve, sa autor a autorka stručne venovali vývoju zdravotného stavu Rómov a ich podielu na kriminalite. Zároveň sa stručne dotkli aj otázok úspešnosti či neúspešnosti programov cielených na rómske komunity. Hlavným záverom štúdie je, že jadrom neefektívnosti a neúčinnosti programov na pomoc Rómom je nerešpektovanie socio-kultúrnych charakteristík rómskeho etnika a jeho heterogénnosti.

Na stiahnutie: