Archív
skripot

Vakeras zorales – Hovoríme nahlas: Skúsenosti rómskych žien so zdravotnou starostlivosťou o reprodukčné zdravie na Slovensku

POLP_Vakeras_zorales_155x220_thumb

POĽP

Mimovládne organizácie Poradňa pre občianske a ľudské práva a Centrum pre reprodukčné práva (Center for Reproductive Rights) publikovali správu Vakeras zorales – Hovoríme nahlas: Skúsenosti rómskych žien so zdravotnou starostlivosťou o reprodukčné zdravie na Slovensku. Správa zachytáva osobné príbehy 38 rómskych žien z marginalizovaných komunít, ktoré popisujú, že zažívajú diskrimináciu a násiliena východnom Slovensku. Mimovládne organizácie v správe odporúčajú aj sled krokov, ktoré by príslušné štátne inštitúcie mali podniknúť na to, aby zabezpečili rešpektovanie práv rómskych žien.

Správa popisuje skúsenosti rómskych žien so zdravotnou starostlivosťou o reprodukčné zdravie, ktoré boli zdokumentované počas hĺbkových rozhovorov s 38 rómskymi ženami na východnom Slovensku. Tieto skúsenosti poukazujú na škálu porušovania ľudských práv a zahŕňajú znepokojujúce svedectvá o násilí a diskriminačnom zaobchádzaní v zdravotníckych zariadeniach gynekologickej a pôrodnej starostlivosti. Ženy v rozhovoroch osobitne uvádzali, že zažili segregáciu na pôrodníckych oddeleniach, rasovo motivované obťažovanie a ponižovanie, zanedbanie starostlivosti, fyzické obmedzovanie a násilie počas pôrodu. Popisovali aj nedostatky súvisiace s informovaným súhlasom a s rozhodovaním sa o zdravotnej starostlivosti.

Všetky tieto nedostatky poukazujú na porušovanie ľudskoprávnych záväzkov Slovenskej republiky v zmysle medzinárodného práva a právneho poriadku SR. Poukazujú na urgentnú potrebu prijať účinné a komplexné opatrenia, ktoré zabezpečia dodržiavanie práv rómskych žien a zlepšia kvalitu zdravotnej starostlivosti o reprodukčné zdravie a pôrodnej starostlivosti na Slovensku.
 
ISBN 978 – 80 – 970562 – 5 – 4
 

Stiahnite si: