Archív
skripot

Výhody diverzity a implementácie nediskriminačných mechanizmov v oblasti zamestnanosti

diskriminacia_webka

Názov: Výhody diverzity a implementácie nediskriminačných mechanizmov v oblasti zamestnanosti

The Advantages of Diversity and Implementation of Anti-Discrimination Mechanisms in the Field of Employement

Autori a autorky:

Ján Košta, Gabriela Dovaľová, Boris Hošoff, Karol Morvay, Michal Páleník, Borislav Petrík, Milan Šikula
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP)

Rok: 2010

Projekt: Rovnosť šancí sa oplatí. Séria aktivít podporujúcich identifikáciu príkladov dobrej praxe pri predchádzaní diskriminácii a presadzovaní rovnosti (VS/2009/0418)

Abstrakt:

Cieľom štúdie je poukázať na ekonomické a sociálne benefity, ktoré plynú zo zamedzenia diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch. Štúdia mapuje situáciu v oblasti vytvárania diverzitného prostredia v podnikoch a municipalitách (mestách a obciach) na Slovensku a hodnotí stav (ne)implementácie programov a praktík na vytváranie diverzitného prostredia. Zároveň sa venuje makroekonomickým nákladom a efektom vytvárania diverzity v štruktúre zamestnaných pracovných síl v Slovenskej republike a formuluje odporúčania pre hospodársku politiku.

Na stiahnutie:

 

Pozrite aj:

Osvedčené postupy v nediskriminácii a v presadzovaní diverzity v pracovnoprávnych vzťahoch (štúdia, SNSĽP 2010)
Projekt sa realizoval v rámci iniciatívy Európskej komisie PROGRESS na obdobie rokov 2007 – 2013.