Archív
skripot

Zapojenie migrantov a migrantiek na slovenskom trhu práce

odz_c_128

Titul: Analýza reálnych možností migrantov a migrantiek participovať na nediskriminačnej báze na trhu práce na Slovensku
Analýza z projektu Zlepšenie situácie v oblasti antidiskriminácie so zameraním na vybrané aspekty dodržiavania zásady rovného zaobchádzania na trhu práce

Autorka analýzy: Janka Debrecéniová (ODZ)

Konzultantka: Šarlota Pufflerová (ODZ)

Vydalo: Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ), 2011

Projekt sa realizoval v rámci Akčného plánu na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na rok 2010.
 
Analýza ukazuje, že diskriminácia migrantov a migrantiek, najmä z tretích krajín, v prístupe k zamestnaniu a v zamestnávaní je na Slovensku častým a dlhodobým javom. Bola vypracovaná na základe zistení projektu ODZ zameraného na zlepšenie reálnych možností migrantov a migrantiek zapojiť sa na trhu práce v SR. Identifikuje a analyzuje niektoré z príčin ich diskriminácie, prístup zamestnávateľov aj predstaviteľov verejných inštitúcií k zamestnávaniu migrantov a migrantiek, nedostatočnú implementáciu existujúcich verejných politík na podporu zamestnanosti tejto veľmi často diskriminovanej skupiny, nevhodné nastavenie legislatívy, nedostatok relevantných dát i neexistenciu dopadových štúdií opatrení na trhu práce.

Súčasťou analýzy sú aj odporúčania tvorcom a tvorkyniam verejných politík a legislatívy, napr. ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvu školstva, NR SR, Národnému inšpektorátu práce a manažmentom inšpektorátov práce.

Analýza môže slúžiť ako východisko pre nastavovanie zásad, odporúčaní, koncepcií a politík v oblasti diskriminácie migrantov a migrantiek aj pre monitoring a evalváciu programov a politík v oblasti antidiskriminácie. Môže taktiež slúžiť širokému spektru aktérov a aktérok v oblasti antidiskriminácie i ako podkladový materiál pre verejný diskurz.

 

Ďalšie informácie:

 
Projekt bol realizovany s finančnou podporou Vlády SR.

 
UV_4730_50_wD_stara_102x100