Archív
skripot

Akým bariéram čelia deti z vylúčených komunít v predškolskom vzdelávaní?

SGI_l_thumb_299x300

SGI

Novela školského zákona prijatá v júni 2019 rozhodla o tom, že absolvovanie predškolskej výchovy bude pre päťročné deti od roku 2021 povinné. Toto opatrenie je reakciou na skutočnosť, že napriek preukázateľným pozitívnym vplyvom predškolského vzdelávania Slovensko patrí medzi krajiny s najnižšou zaškolenosťou detí v materských školách (MŠ) v rámci Európskej únie. Nízka zaškolenosť je najvýraznejšia u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) a obzvlášť v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK). Práve zaškolením detí zo SZP má však predškolské vzdelávanie veľký potenciál znižovať nerovnosť v spoločnosti. Rozvojom kognitívnych a spoločensko-emocionálnych zručností MŠ prispieva k zlepšeniu vzdelávacích šancí detí a tým aj ich dlhodobej kvality života.

Aby zavedenie povinnosti predškolskej výchovy pre všetky deti prebehlo úspešne, je dôležité, aby sa samosprávy a materské školy na ich začlenenie pripravili po technickej aj po odbornej stránke. Pre tento účel je dôležité porozumieť prekážkam, ktoré v súčasnosti bránia zaškoleniu detí, najmä tých zo SZP a z vylúčených komunít.

Preštudovali sme preto domácu aj zahraničnú odbornú literatúru, ktorá sa zaoberá inklúziou v predškolskom vzdelávaní. Najprv sme identifikovali najznámejšie a najnovšie publikácie o téme, so zameraním na predškolské vzdelávanie najmä rómskych detí z vylúčených komunít a SZP. Tieto publikácie boli vydané relevantnými aktérmi v téme, a to slovenskými inštitúciami z mimovládneho (eduroma, CVEK, Inštitút SGI) a verejného sektoru (Útvar hodnoty za peniaze, Inštitút vzdelávacej politiky, Štátna školská inšpekcia), ako aj nadnárodnými inštitúciami (OECD, World Bank). Neskôr sme metódou snehovej gule identifikovali ďalšie dôležité štúdie z posledných rokov a relevantnú odbornú literatúru sme tiež vyhľadávali v databázach akademických článkov na základe relevantných kľúčových slov. Dotýkala sa tém ako vzdelávanie zraniteľných skupín, desegregácia či nástroje politík na zlepšenie kvality predškolského vzdelávania. Do prehľadu literatúry sme zaradili aj strategické dokumenty Slovenska a celkovo sme tak získali dáta z 32 publikácií.

Infografiky, ktoré prinášame, sú založené na zisteniach z preštudovanej literatúry a chceme nimi prehľadným spôsobom poukázať na bariéry zaškolenia detí z MRK v MŠ.

Čítajte viac

Stiahnite si: