Archív
skripot

Arne Mann z Ústavu etnológie SAV o používaní termínov Cigáni a Rómovia

v6t_rasa

Me.cem

V súvislosti s nástupom nových poslancov a politických strán v novej vláde sa opätovne na verejnosti začali požívať termín Cigáni, čo podľa niektorých je „normálne“ označenie pre príslušníkov tohto etnika, termín Rómovia dokonca označujú za umelo vytvorený a presadzovaný. Ako to teda je s týmito termínmi, ktorý treba uprednostniť a prečo?

Pomenovania etník/národov v etnológii označujeme termínom etnonym. Rozoznávame dva typy etnonymov: endoetnonymy – čo sú pomenovania, ktorými príslušníci daných etnických spoločenstiev označujú seba, čiže sú to sebapomenovania; naopak, exoetnonymy sú pomenovania, ktorými príslušníci jedného etnika označujú iné/cudzie etniká. To, že vlastnú skupinu vnímame väčšinou pozitívne, sa prejavuje aj v endoetnonymoch, časté sú napríklad pomenovania, ktoré možno preložiť ako Ľudia, kým označenia pre iné etniká majú skôr negatívne zafarbenie (napr. Nemci – „nikto im nerozumie“). V súvislosti s etnonymami viažúcimi sa k rómskemu etniku sa stretávame v dejinách s dvoma exoetnonymami.

Najstaršia písomná zmienka o príslušníkoch tohto etnika na európskom kontinente sa viaže k územiu vtedajšej Byzancie a k roku 1050, kedy sú v životopise svätého Georga Antonita označení termínom Adsingani; v 12. storočí sa spomínajú ako Athinganoi. Týmto termínom sa na území Byzancie pôvodne označovali príslušníci náboženskej skupiny manichejcov, ktorí sa zaoberali tiež veštením a mágiou, avšak už v priebehu 10. storočia boli vyhlásení za heretikov a prestali existovať. Ostal však termín, ktorí „pridelili“ novým ľuďom, prichádzajúcim z východu, ktorí sa zaoberali podobnou činnosťou. Tento sa stal potom základom ďalšej skupiny pomenovaní pre Rómov: Asinganus (holandsky), Cingerus (latinsky), Zingaro (taliansky), Zigeuner (nemecky), Ţigan (rumunsky), Czigány (maďarsky), Cigán, Cikán, Cygan (v slovanských jazykoch)

Druhý exoetnonym vznikol v priebehu 13.-14. storočia, kedy sa skupiny Rómov prechádzajúce z územia Balkánu do strednej a ďalej západnej Európy predstavovali ako „kniežatá z Malého Egypta“. Na základe tohto domnelého egyptského pôvodu ich začali označovať ako Egypťania, z čoho vznikla ďalšia skupina pomenovaní: Gyftoi, Gypthoi (grécky), Egyptianos, Gitanos (španielsky), Egyptions, Gypsies (anglicky). Označenie Fárao népe („faraónovi ľudia“) sa na východnom Slovensku zachovalo v podobe farahúni. Vznik tejto skupiny pomenovaní sa podarilo objasniť na základe záznamov cestovateľov, ktorí v 14. a 15. storočí navštívili mesto Modona (Méthoné) na peloponézskom polostrove: oblasť v okolí tohto mesta, kde bolo v tom čase početné osídlenie Rómov sa nazývalo „Malý Egypt“, tento mali teda spomínaní Rómovia na mysli, o africkom Egypte asi vôbec netušili.

Už v 18. storočí lingvisti na základe analýzy rómskeho jazyka a jeho porovnaním s indickými jazykmi zistili, že predkovia európskych Rómov pochádzali z Indie. Dodnes prijaté hypotézy ich nachádzajú v skupine Dómov, ktorí dodnes žijú v Indii. Je zaujímavé, že na území niekdajšej Arménskej ríše sa označujú ako Lómovia, pričom v dnešnej Sýrii sa zachoval aj termín Dómovia. Po príchode na európsky kontinent sa začali označovať ako Rómovia, čo jazykovedci zdôvodňujú zákonitosťou zmeny pôvodnej indickej cerebrálnej spoluhlásky „d“ v Európe na „r“.

Dôvodne môžeme predpokladať, že termín Roma (slovensky Rómovia) používajú príslušníci tohto etnika už od ranného stredoveku. Najstarší dôkaz však máme až z 18. storočia, a to z územia dnešného Slovenska. Evanjelický kňaz Samuel Augustini ab Hortis (1729-1792) vo svojom diele „Cigáni v Uhorsku“, publikovanom v roku 1776, uviedol aj cigánsko-nemecký slovníček, v ktorom uvádza, že Cigán sa povie Romé a Cigánka Romnyi.

Vo verejnosti sa občas objavuje názor, že sami príslušníci tohto etnika odmietajú používanie termínu Rómovia. Dôvody takéhoto prístupu môžu byť dva: niektorí Rómovia ho vnímajú ako termín prekladový – keď hovoria po rómsky, hovoria o sebe ako o Rómoch, keď po slovensky, používajú termín Cigáni. Druhou možnosťou je, že dotyční Rómovia pochádzajú z južného Slovenska, kde Rómovia už v druhej polovici 19. storočia jazykovo asimilovali v prospech maďarského jazyka, a s jazykom – logicky – zanikol aj termín Rómovia. Akceptovanie endoetnonymu Rómovia očakávajú od verejnosti predovšetkým vzdelaní Rómovia a tí, ktorí vnímajú negatívne zafarbenie termínu Cigán: podľa Slovníka slovenského jazyka slovo cigáň znamená klamár, luhár…

Čítajte viac
 

PhDr. Arne Mann, CSc.

vedecký pracovník Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied, etnológ, romista dlhodobo sa zaoberajúci ľudovou kultúrou, dejinami a sociálnou situáciou Rómov

Ocenenia:

  • Pamätná medaila, udelená prezidentom SR R. Schusterom a Nadáciou Solidarita pri príležitosti Pamätného dňa obetiam holokaustu a rasového násilia, 9. septembra 2003 (za vedeckú prácu o rómskom holokauste)
  • Cena Národopisnej spoločnosti pri SAV za rok 2003 v kategórii publikačná činnosť (spolu s M. Kováčom) za publikáciu Boh všetko vidí
  • Cena Romipen, udelená Ministerstvom vnútra SR a splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity 8. apríla 2014 pri príležitosti Svetového dňa Rómov „za prínos v oblasti zlepšovania kultúrneho a vzdelanostného rozvoja Rómov“

Viac informácií o autorovi

 

© Rómske mediálne centrum, 2016
Článok uverejnil portál Mecem.sk v rubrikách Pubicistika a Témy 7. 4. 2016.