Archív
skripot

Sexuálna orientácia

Diskriminácia z dôvodu sexuálnej orientácie


v3t_rod

Zásadné odmietnutie iniciatívy lekárov a psychológov v otázke rodovej rovnosti (otvorený list)

ÚVSK SAV

Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí SR
Zuzana Zvolenská, ministerka zdravotníctva SR
 
Vec: Zásadné odmietnutie iniciatívy Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí a žiadosť o stanovisko k predmetnému materiálu – otvorený list
 
Vážená pani ministerka,
vážení páni ministri,

k medzinárodnému dňu detí (1. jún 2014) zverejnila skupina koordinovaná Mgr. Janou Fullovou a pod vedením neoficiálneho hovorcu doc. MUDr. Alojza Rakúsa, CSc. materiál „Vyjadrenie a výzva lekárov, psychológov a iných odborníkov ku vplyvu rodovej ideológie na duševné zdravie detí“ a usporiadala k nemu tlačovú konferenciu (materiál, tak ako je dostupný na internete spolu so zoznamom signatárov je v prílohe). Čítajte viac


diskriminacia_webka

MZVaEZ SR k štvavej kampani proti stratégii ľudských práv

MZVaEZ SR

Organizovaná kampaň proti Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR nadobudla v posledných dňoch doslova obludné rozmery: po výzvach na zahlcovanie e-mailových schránok podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ďalších predstaviteľov rezortu (kópie takýchto výziev má MZVaEZ SR k dispozícii), teraz niektorí fanatickí odporcovia ľudských práv na Slovensku pristúpili k osobným invektívam, hrubým urážkam a nenávistným vyhrážkam, ktoré zasielajú tajomníčke Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Barbare Illkovej. Čítajte viac


v2t_sex

16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

Košice, 25. 11. 2012 (Fenestra) – Ľudskoprávne občianske združenie Fenestra sa v dňoch 25. novembra – 10. decembra zapája do celosvetovej kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Od jej vzniku v roku 1991 sa do nej zapojilo viac ako 4100 skupín zo 172 krajín sveta. Násilie páchané na ženách je závažný spoločenský problém, ktorý sa týka všetkých. Kampaň je príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o ňom. Všetci a všetky môžeme robiť mnoho aktívnych krokov, aby sme ochránili ženy a deti pred násilím. Prostredníctvom kampane môžeme vyjadriť svoj osobný postoj, podporiť samotnú kampaň, šíriť o nej informácie a tým znižovať toleranciu voči násiliu páchanému na ženách v našej spoločnosti. Čítajte viac


v2t_sex

Podporovateľov registrovaných partnerstiev pribúda, odporcov ubúda

Bratislava, 14. 8. 2012 (Inakosť) – Občianske združenie Iniciatíva Inakosť realizovalo s podporou Rosa Luxemburg Foundation v júli 2012 prostredníctvom Agentúry FOCUS prieskum verejnej mienky na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva SR – 1026 osôb. Rovnako, ako prieskumy z júna 2008 a septembra 2009, aj tento prieskum potvrdil, že verejná mienka je už v značnom rozsahu posunutá v prospech prijatia zákona o registrovanom partnerstve.

Zástancov zákona bolo v júli 2012 už o 9 % viac ako jeho odporcov, čo je nárast o 5 % od roku 2009. Prijatie zákona o registrovanom partnerstve by určite alebo skôr áno podporilo 47 % respondentov (určite alebo skôr nie 38 % a nevie 15 %).

Prieskum tiež opätovne potvrdil, že verejnosť nemá výhrady k reálnemu obsahu tohto zákona. Na otázku, ktoré z nasledujúcich práv a povinností by mali mať osoby rovnakého pohlavia, teda dvaja gejovia alebo dve lesby žijúce ako pár, odpovedalo určite áno alebo skôr áno:
prístup k informáciám o zdravotnom stave partnera/partnerky – 75 % respondentov/iek,
nárok na voľno v zamestnaní pri úmrtí partnera/partnerky na zabezpečenie pohrebu – 73 % respondentov/iek,
nárok na priznanie ošetrovného počas opatrovania chorého partnera/partnerky – 61 % respondentov/iek,
právo navzájom po sebe dediť – 60 % respondentov/iek,
nárok na voľno v zamestnaní, ak partner/partnerka potrebuje sprievod k lekárovi – 58 % respondentov/iek,
možnosť vytvárať bezpodielové spoluvlastníctvo – 57 % respondentov/iek,
vzájomnú vyživovaciu povinnosť medzi partnermi/partnerkami – 50 % respondentov/iek (iba 31 % odpovedalo určite nie alebo skôr nie),
nárok na poberanie dôchodku po zosnulom partnerovi/partnerke – 48 % respondentov/iek (iba 36 % odpovedalo určite nie alebo skôr nie),
právo mať daňové úľavy – 45 % respondentov/iek (iba 38 % odpovedalo určite nie alebo skôr nie).

Prieskumy verejnej mienky dlhodobo opakovane potvrdzujú, že na Slovensku sú splnené spoločenské predpoklady na prijatie zákona o registrovanom partnerstve tak, ako je to dnes už vo väčšine štátov EÚ.

„Vyzývame politikov hlásiacich sa k hodnotám, ktoré uznávajú štandardné európske politické zoskupenia, aby konečne prijali zákon o registrovanom partnerstve. Na Slovensku sú na prijatie tohto zákona už dávno splnené všetky spoločensko-politické predpoklady,“ uviedol zástupca Iniciatívy Inakosť Július Kolenič.

Ďalšie informácie:
Tlačová správa
Prieskum verejnej mienky (FOCUS, júl 2012)

Kontakt:

Július Kolenič
Iniciatíva Inakosť
P. O. Box 15, 810 00 Bratislava 1
e-mail: julius.kolenic@inakost.sk
www.inakost.sk