Archív
skripot

Dáta o rovnosti a právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite

Progress2_Prav_aspekty_thumb_160x160

Titul: Dáta o rovnosti a právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite
Zborník

Editorka zborníka: Alena Kotvanová

Recenzent: Jaroslav Kling

Vydala: EQUILIBRIA, s. r. o., 2012
 
Zborník je dielom autorského kolektívu expertnej platformy pre dáta o rovnosti v rámci projektu Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite – prekonávanie inštitucionálnych bariér v uplatňovaní princípu rovného zaobchádzania zvyšovaním potenciálu pre mainstreaming rovnosti. Má dve časti: Dáta o rovnosti v slovenskej realite a Právne aspekty rovnakého zaobchádzania v slovenskej realite.

Zborník chce prispieť k zintenzívneniu odborného záujmu o prekonávanie existujúcich bariér v oblasti zberu, zhromažďovania, vyhodnocovania, prezentovania a šírenia dát o ne/rovnosti. Tento cieľ je súčasťou úsilia o novú úroveň mainstreamingu rovnosti, ktorým je začlenenie posudzovania vplyvov politík na oblasť nediskriminácie (equality impact assessement) do procesu tvorby politík na všetkých úrovniach.

Súbor aktivít projektu pod názvom Analýza potrieb v oblasti zhromažďovania dát o rovnosti (t. j. údajov týkajúcich sa dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania) a identifikácia opatrení na zlepšenie monitoringu rovnakého zaobchádzania reaguje na pretrvávajúci problém na Slovensku: nedostatok spoľahlivých dát v oblasti diskriminácie z dôvodu etnicity či rasy (predovšetkým z dôvodu príslušnosti k rómskemu etniku), zdravotného postihnutia, veku, pohlavia/rodu, rodinného stavu, náboženstva, sexuálnej orientácie, ale aj sociálneho postavenia a viacnásobnej diskriminácie.

Jedným z dôsledkov tohto stavu je nemožnosť vyhodnocovať efekty antidiskriminačných politík a ich jednotlivých opatrení týkajúcich sa nerovnakého zaobchádzania. Absencia dát sa podpisuje aj pod nemožnosť merať progres napríklad v oblasti implementácie politík zameraných na odstraňovanie diskriminácie v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti či zamestnania a bývania Rómov ako základnej podmienky sociálnej inklúzie.

Vydanie: prvé
Náklad: 250 ks
ISBN 978-80-8143-053-4

Na stiahnutie:

Ďalšie informácie:

Kontakt:

Úrad vlády SR
Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
tel.: 02-57 295 165
fax: 02-57 295 424
e-mail: slparz@vlada.gov.sk
www.mensiny.vlada.gov.sk

 
Zborník sa realizoval s podporou Programu Európskej únie pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu PROGRESS (2007 – 2013) a Úradu vlády SR. Program bol vytvorený pre finančnú podporu napĺňania cieľov EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí, aby tak prispieval k dosiahnutiu cieľov Stratégie Európa 2020 v uvedených oblastiach. Program uskutočňuje Európska komisia.

Sedemročný program sa zameriava na všetky zainteresované subjekty, ktoré môžu pomôcť pri formovaní rozvoja vhodnej a účinnej legislatívy a politík v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v rámci 27 členských štátov EÚ, krajín EZVO-EHP, v kandidátskych krajinách EÚ a krajinách pripravujúcich sa na kandidovanie.

Viac informácií na stránke: http://ec.europa.eu/progress.

Za obsah tejto informácie zodpovedá občianske združenie Občan, demokracia a zodpovednosť.