Archív
skripot

Anotácie


diskriminacia_webka

Správa: (Ne)tolerancia a diskriminácia – postoje a skúseností mládeže Spiša

Názov: (Ne)tolerancia a diskriminácia – postoje a skúsenosti mládeže Spiša

Správa z fókusového zisťovania

Autorka:

Eva Farkašová
PROXIMA*

Moderátorky fókusových skupín:

Eva Farkašovská, Kamil Kalafus, Eva Kalafusová, Mária Pechová, Jana Šteinerová

Rok: február 2011

Typ: Kvantitatívny výskum

Projekt: MULTI-KULTI ŠKOLA Čítajte viac


diskriminacia_webka

Žiadne dáta – žiadny pokrok. Závery z jednotlivých krajín

Názov: No Data—No Progress: Country Findings

Data Collection in Countries Participating in the Decade of Roma Inclusion 2005 – 2015
Žiadne dáta – žiadny pokrok: Závery z jednotlivých krajín
Zber údajov v krajinách zapojených do Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015

Autorky:

Christina McDonald, Katy Negrin
Open Society Foundations (OSF)

Rok: september 2010 Čítajte viac


diskriminacia_webka

Analýza stavu a najčastejších problémov v oblasti zberu dát týkajúcich sa zakázaných dôvodov diskriminácie

Názov: Analýza stavu a najčastejších problémov v oblasti zberu dát týkajúcich sa zakázaných dôvodov diskriminácie

Autorka:

Sabína Hodoňová
Občan, demokracia a zodpovednosť (ODZ)

Rok: marec 2010

Ciele projektu:

• prispieť k implementácii záväzkov SR v oblasti práva na rovnosť (vrátane rodovej rovnosti) a antidiskriminácie a posilniť tým účinnú ochranu pred diskrimináciou, rasizmom, xenofóbiou a inými formami intolerancie – hlavný cieľ
• analyzovať problémy pri zbere dát súvisiacich so zakázanými dôvodmi diskriminácie
• prispieť k efektívnejšej realizácii verejných politík a preventívnych opatrení v oblasti antidiskriminácie
• zvýšiť povedomie a informovanosť verejnosti a vybraných profesijných skupín o problematike antidiskriminácie (aj prostredníctvom webstránky www.diskriminácia.sk
• prispieť k eliminácii predsudkov a stereotypov o diskriminovaných jednotlivcoch
• poskytovať konzultácie v prípadoch porušenia zásady rovnakého zaobchádzania Čítajte viac


diskriminacia_webka

Migrantky na Slovensku – neviditeľná skupina?

Názov výskumu: Migrantky na Slovensku – neviditeľná skupina?

Autorky:

Oľga Gyárfášová, Jarmila Filadelfiová, Martina Sekulová
Inštitút pre verejné otázky (IVO)

Rok: 2009

Základné ciele projektu:

• spoznať rodinné a rodové aspekty života migrantov a migrantiek z tretích krajín na Slovensku
• získať odporúčania pre zlepšenie implementácie integračných politík na Slovensku
• prispieť k scitliveniu slovenskej spoločnosti, odstráneniu predsudkov a podporiť
toleranciu
• prispieť k zlepšeniu pozície žien – migrantiek v slovenskej spoločnosti a upriamiť na tento problém pozornosť odbornej a širokej verejnosti na základe empirického výskumu a diseminácie jeho výsledkov
• prispieť k lepšiemu definovaniu či vymedzeniu indikátorov Čítajte viac


diskriminacia_webka

PRIESKUM: Homosexuálne páry a registrované partnerstvá

Na základe projektu Iniciatívy Inakosť  Cesta k zákonu o životnom partnerstve realizovala agentúra FOCUS, s.r.o. v dňoch 2. – 8. septembra 2009 prieskum verejnej mienky na reprezentatívnej vzorke obyvateľstva SR 1039 osôb.

Prieskum potvrdil výsledky z júna 2008, že verejná mienka je už v značnom rozsahu posunutá v prospech prijatia zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia. Zástancov zákona bolo v septembri 2009 viac ako jeho odporcov. Prijatie zákona o životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia by určite alebo skôr áno podporilo 45 % respondentov, určite alebo skôr nie 41 % a nevie 16 %. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Škola ako geto. Systematické nadmerné zastúpenie Rómov v špeciálnom vzdelávaní na Slovensku

Názov: Škola ako geto

Systematické nadmerné zastúpenie Rómov v špeciálnom vzdelávaní na Slovensku

Autori a autorky:

Eben Friedman, Elena Gallová Kriglerová, Martina Kubánová, Martin Slosiarik
Roma Education Fund (REF)

Koordinátori výskumu:

Eben Friedman, Mihai Surdu

Rok: september 2009

Typ: kvantitatívny a kvalitatívny výskum Čítajte viac