Archív
skripot

Články


diskriminacia_webka

Jarmila Lajčáková: Neľahká cesta k odstráneniu ekonomického a kultúrneho znevýhodnenia Rómov na Slovensku

Tento článok vychádza z teoretickej literatúry a praktických skúseností a skúma zložité prepojenia medzi politikami, ktorých cieľom je posilniť ekonomické a kultúrne postavenie Rómov. Zaoberá sa integráciou z pohľadu relevantnej politickej teórie. Z tohto pohľadu je možné vyvodiť dva základné argumenty: neschopnosť týchto politík plne napraviť ekonomickú nespravodlivosť a stigmatizácia príslušníkov menšiny, ku ktorej vedú.

Tento článok je súčasťou Zbierky textov a analýz o možnostiach implementácie novelizovanej antidiskriminačnej legislatívy a o marginalizovaných antidiskriminačných témach za súčasného právneho a legislatívneho stavu, ktoré boli vybraté a spracované na publikovanie v rámci projektu Progress ako zdrojové texty pre aktérov a aktérky so zodpovednosťami v oblasti antidiskriminácie, ako aj pre odbornú a širokú verejnosť. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Adriana Lamačková: CEDAW a mimovládne organizácie (stručný prehľad)

Aktívna participácia občianskej spoločnosti na dodržiavaní a ochrane ľudských práv a základných slobôd sa v súčasnosti považuje skôr za pravidlo než výnimku. Mimovládne organizácie sa stali hlavnými aktérkami v dohliadaní nad plnením ľudskoprávnych záväzkov vyplývajúcich či už z právnych predpisov, alebo z medzinárodných zmlúv, ktorými sú jednotlivé štáty viazané. Tak je to aj v prípade ochrany práv žien na národnej i medzinárodnej úrovni.

Tento článok je súčasťou Zbierky textov a analýz o možnostiach implementácie novelizovanej antidiskriminačnej legislatívy a o marginalizovaných antidiskriminačných témach za súčasného právneho a legislatívneho stavu, ktoré boli vybraté a spracované na publikovanie v rámci projektu Progress ako zdrojové texty pre aktérov a aktérky so zodpovednosťami v oblasti antidiskriminácie, ako aj pre odbornú a širokú verejnosť. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Zuzana Magurová: Sexuálne obťažovanie

Výbor na odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien vydal v r. 1992 Všeobecné odporúčanie č. 19 o násilí voči ženám. Podľa neho sexuálne obťažovanie zahŕňa také nepríjemné sexuálne motivované prejavy správania ako fyzické kontakty a sexuálne návrhy, poznámky so sexuálnym podtónom, predvádzanie pornografie a sexuálnej túžby, či už slovne, alebo konaním. Také správanie môže byť ponižujúce a môže ohrozovať zdravie alebo bezpečnosť – je diskriminačné, ak sa žena odôvodnene domnieva, že jej námietka/sťažnosť by ju mohla znevýhodniť v súvislosti s jej zamestnaním, vrátane prijatia do zamestnania alebo povýšenia, alebo ak také konanie vytvára nepriateľské pracovné prostredie.

Tento článok je súčasťou Zbierky textov a analýz o možnostiach implementácie novelizovanej antidiskriminačnej legislatívy a o marginalizovaných antidiskriminačných témach za súčasného právneho a legislatívneho stavu, ktoré boli vybraté a spracované na publikovanie v rámci projektu Progress ako zdrojové texty pre aktérov a aktérky so zodpovednosťami v oblasti antidiskriminácie, ako aj pre odbornú a širokú verejnosť. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Jarmila Lajčáková: Dočasné vyrovnávacie opatrenia / Medzinárodný a ústavný rámec s návrhom legislatívnej úpravy

„Vychádzajúc najmä z medzinárodného práva a doterajšej ústavnej judikatúry, analýza poukazuje na zásadné koncepčné a logické nedostatky v argumentácii väčšinového nálezu ústavného súdu. Materiálne chápanie rovnosti vyplývajúce zo základných princípov ústavy, ktorými sú spravodlivosť a ochrana ľudskej dôstojnosti, podporujú dočasné vyrovnávacie opatrenia smerujúce k zabezpečeniu rovnosti príležitostí pre znevýhodnené skupiny vrátane etnických, rasových či národnostných menšín“.

Tento článok je súčasťou Zbierky textov a analýz o možnostiach implementácie novelizovanej antidiskriminačnej legislatívy a o marginalizovaných antidiskriminačných témach za súčasného právneho a legislatívneho stavu, ktoré boli vybraté a spracované na publikovanie v rámci projektu Progress ako zdrojové texty pre aktérov a aktérky so zodpovednosťami v oblasti antidiskriminácie, ako aj pre odbornú a širokú verejnosť. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Ivana Radačić: Feministické právne teórie

Nájsť odpoveď na otázku, čo je to feministická právna veda, nie je jednoduché. Katherine Bartlett definuje tento odbor ako „spleť rozmanitých perspektív alebo systémov, ktorými možno analyzovať súčasný reálny, ale aj možný ideálny vzťah medzi právom a rodom.“ Christine Littleton zasa definuje feministickú právnu vedu ako odbor, ktorý zahŕňa „všetky snahy o vysvetlenie, kritické pochopenie a zmenu zákona tak, aby to bolo v záujme žien a z ich perspektívy.“ Kým táto definícia vychádza z problematického pojmu esencializmus, poukazuje zároveň na to, že feministická právna veda je zakotvená v skúsenosti žien a jej cieľom je transformácia práva. Vskutku možno povedať, že feministická právna teória je zameraná na prax.

Tento článok je súčasťou Zbierky textov a analýz o možnostiach implementácie novelizovanej antidiskriminačnej legislatívy a o marginalizovaných antidiskriminačných témach za súčasného právneho a legislatívneho stavu, ktoré boli vybraté a spracované na publikovanie v rámci projektu Progress ako zdrojové texty pre aktérov a aktérky so zodpovednosťami v oblasti antidiskriminácie, ako aj pre odbornú a širokú verejnosť. Čítajte viac


diskriminacia_webka

Hana Fábry: Diskriminácia gejov a lesieb – existuje?

“Naša spoločnosť by bola isto iná, keby bola morálka výhradne vecou ohľaduplnosti a tolerancie voči druhým ľuďom, a nezaoberala by sa tým, ako dosahujeme orgazmus,“ napísal Colin Spencer v predhovore k dnes už klasickému dielu Dejiny homosexuality, ktoré vyšlo v roku 1999 aj na Slovensku (vydavateľstvo Slovart) a ktoré bezpochyby pokrylo biele miesto na mape populárno-vedeckej literatúry v tejto oblasti u nás. A Spencer ešte dodáva: „Podľa mojej mienky netreba homosexualitu zdôvodňovať. Ona proste existuje.“ Čítajte viac